AKTIV BO OG FRITID

ALT OM LINJA

Linje for ungdom som trenger tilrettelagt opplæring. Linja har 8 elevplasser og er for deg som etter hvert ønsker å flytte i egen bolig. Her bor du på eget rom i internatet og gjennom det, øver på å bli mer selvstendig. Noe av undervisninga på linja er fag som helse og kosthold, kles- og romvask, økonomi, idrett og leik, friluftsliv, matlaging, formingsaktiviteter, sosiale medier, bygging av vennskap og aktiv bruk av fritida.

Reis

Europa

Fokus

Selvstendighet + Vennskap

Utvikling og fysisk aktivitet

Her på skolen ønsker vi at du skal få utvikle flere sider av deg selv i et fellesskap med annen ungdom på samme alder. Vi legger også vekt på aktiviteter der vi bruker naturen rundt oss. Derfor er det fint om du er glad i fotturer i skog, mark og fjell og at du liker å gå på ski. Fysisk aktivitet og mestring er en sentral del av opplegget, med muligheter for blant annet sykling, svømming, klatring, snøhuletur, skigåing og ridning.
Elevene deltar på Ridderrennet på Beitostølen. Linja deltar på fellesturene med resten av skolen, og har en egen klassetur i Europa.

Nye venner

Dette året blir du en del av et stort fellesskap som ønsker å gi deg trygghet og sosial kompetanse. Du vil ha mulighet til å få nye venner, nye utfordringer, til å bli mer selvstendig og delta i valgfag sammen med andre elever på skolen.
Du vil få personlig oppfølging av en lærer på linja.

 

Priser

Kost og losj
75 000,-
Kost/losji dekker hus og mat i den tiden skolen er åpen.
Felleskostnader
15 000,-
Felleskostnader dekker bl.a utstyrsleie, kopiering, valgfag, fellesfag, fellesturer
Turkostnader
48 000,-
Europa
2-lærersystem
390 000,-
Ekstra lærerressurs og elevassistent

Du får full støtte fra NAV for ekstra lærerressurser, i tillegg til støtte til skolepenger fra Lånekassen.

Les alt om økonomi og forsikringer

Studiereise

Sammen opplever vi Europa! 

Pedagogisk tilnærming


Valdres folkehøgskole er en av de skolene som har lengst erfaring med inkludering og botrening for elever med ulike funksjonshemninger. Vår tanke er at forskjellighet er en berikelse og en kilde til økt forståelse av hverandre.

Alle Aktiv fritidselevene deltar i valgfag, en del fellesfag, måltider og sosiale aktiviteter på kveldstid i et yrende miljø med 140 ungdommer og vi legger stor vekt på mestring og deltaking. Det at vi deler disse fellearenaene skaper aksept og glede av forskjellighet. Denne modellen utvikler livsrommet for alle, og skaper en involvering som det er like sterkt hvert år å være med på.

De ansatte


Vi har lærere og ansatte med lang erfaring og nødvendig kompetanse. I tillegg til lang erfaring, ser vi at det å bli møtt og sett kanskje er det viktigste for vekst og økt selvstendighet.

Uttalelse fra Cecilie Willoch, mor:

Min sønn Philip, som har spesielle behov, gikk på Valdres folkehøgskole 2016-2017. Dette sier han selv: "Jeg hadde et fantastisk år på folkehøyskolen, jeg."

Som mor må jeg legge til at jeg sjelden har sett en slik vilje og evne til å løfte i flokk og få alle til å føle seg som en eneste stor gjeng. Min sønn fikk et helt uforglemmelig år takket være lærerne, stippene og medelevene.

Elever på denne linja kan søke NAV om opplæringsmidler. Følgende står å lese i folketrygdloven:

§ 10 - 6. Stønad til bedring av funksjonsevnen dagliglivet.

"Når et medlem har fått sin funksjonsevne i dagliglivet vesentlig og varig nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte, ytes det stønad; etter paragraf 10-7.

Stønaden ytes i forbindelse med tiltak som er nødvendige og hensiktsmessige for å bedre medlemmets funksjonsevne i dagliglivet eller for at vedkommende skal kunne bli pleid i hjemmet."

§ 10-7 Stønadsformer

"Til et medlem som fyller vilkårene i paragraf 10-6, kan det også ytes tilskudd til opplæringstiltak. "

Opplæringstiltak

Det kan gis støtte til opphold ved folkehøgskole dersom oppholdet er nødvendig og hensiktsmessig som et ledd i medlemmets utvikling av personlig selvstendighetsgjøring for å klare dagliglivets gjøremål. Det kan gis tilskudd til nødvendige utgifter til opphold og opplæring som overstiger ordinære bo og oppholdsutgifter ved skolen

 

Eleven/foresatte må søke NAV og med søknaden må det vedlegges:

- Opptaksbrev fra skolen

- Faglig uttalelse om elevens forutsetninger og behov for å gå folkehøyskole. (Det kan være medisinsk eller pedagogisk fagpersonell som kjenner eleven.) Søkere til denne linja har vanligvis individuell plan i hjemkommunen og egen koordinator. Koordinatoren har normalt en nøkkelrolle i å legge til rette for et folkehøgskole-opphold.

 

Det er mulig å søke fra 1. september på denne linjen og opptakene gjøres løpende til linjen er fylt opp.

Opplegget krever økonomiske ressurser fra din hjemkommune, NAV, fylkeskommune eller andre.

Har dere spørsmål?

Ta gjerne kontakt med rektor Jens Rindal, eller teamleder Inger Rindal

Jens Rindal

Jens Rindal

Inger Rindal

Inger Rindal

Linjelærer Aktiv bo og fritid - Europa