En grønn og bedre verden

Valdres Folkehøgskole er med på folkehøgskolens bærekraftsatsing og støtter opp om målene i Bærekraftvedtaket. Skolen rapporterer egne klimagassutslipp ved å bruke en folkehøgskoletilpasset klima- og miljørapport hos Stiftelsen Miljøfyrtårn, utviklet i samarbeid med Vestlandsforskning. Målet er å redusere klimagassutslippene hvert år, slik at vi når målet om å bli en null-utslipps-skole innen 2030.

FN Utrydde Fattigdom

Utrydde fattigdom

Innen 2030 bygge opp motstandskraften til fattige og personer i utsatte situasjoner, slik at de blir mindre utsatt for og mindre sårbare for klimarelaterte ekstremhendelser og andre økonomiske, sosiale og miljømessige påkjenninger og katastrofer.

Fra FNs bærekraftsmål nr 1.

FN God Utdanning

God utdanning

Innen 2030 sikre at alle elever og studenter tilegner seg den kompetansen som er nødvendig for å fremme bærekraftig utvikling, blant annet gjennom utdanning i bærekraftig utvikling og livsstil, menneskerettigheter, likestilling, fremme av freds- og ikkevoldskultur, globalt borgerskap og verdsetting av kulturelt mangfold og kulturens bidrag til bærekraftig utvikling.

Fra FNs bærekraftsmål nr 4.

FN Ren Energi

Ren energi til alle

Innen 2030 øke andelen fornybar energi i verdens samlede energiforbruk betydelig.

Fra FNs bærekraftsmål nr 7.

FN Innovasjon

Bærekraftig infrastruktur Valdres - Lushoto

Innen 2030 oppgradere infrastruktur og omstille næringslivet til å bli mer bærekraftig, med mer effektiv bruk av ressurser og mer utstrakt bruk av rene og miljøvennlige teknologiformer. Legge til rette for bærekraftig utvikling av infrastrukturen i utviklingsland ved å øke den finansielle, teknologiske og faglige bistanden til afrikanske land.

FNs bærekraftsmål nr. 9

FN Baerekraftig Lokalsamfunn

Bærekraftig lokalsamfunn

Innen 2030 redusere byenes og lokalsamfunnenes negative påvirkning på miljøet (målt per innbygger), med særlig vekt på luftkvalitet og avfallshåndtering i offentlig eller privat regi.

FNs bærekraftsmål nr 11.

FN Forbruk

Ansvarlig forbruk og produksjon

Innen 2030 halvere matsvinn per innbygger på verdensbasis, både i detaljhandelen og blant forbrukere.

Innen 2030 redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk.

Innen 2030 sikre at alle mennesker i hele verden har relevant informasjon om og forståelse av bærekraftig utvikling og et levesett som er i harmoni med naturen.

FNs bærekraftsmål nr. 12

FN Stoppe Klimaendringene

Stoppe klimaendringene

Styrke enkeltpersoners og institusjoners evne til å motvirke, tilpasse seg og redusere konsekvensene av klimaendringer og deres evne til tidlig varsling, samt styrke kunnskapen og bevisstgjøringen om dette.

FNs bærekraftsmål nr. 13.

Skolens bærekraftsmål 2010 - 2030

Karbonnøytrale innen 2030

 

 

 

Hittil oppnådde resultater

Presentasjon Illustrasjon

Plan 2010 - 2030

Her kan du laste ned vår presentasjon